top of page

שאלות לשר הפלסטיני לעניינים אזרחיים


עמירה הס, הארץ

פעמיים השגתי השנה בטלפון את דובר המשרד הפלסטיני לעניינים אזרחיים: בסוף פברואר ובסוף מאי. הוא ענה, ואמרתי לו מיד שאני מבקשת להיפגש בעניין איחוד המשפחות (אחמ"ש). תשובתו היתה שאינו יכול להיפגש מפני שאני כותבת בעיתון ישראלי. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות (מטאפורית). המשרד לעניינים אזרחיים הוא המתווך הרשמי בין רשויות הכיבוש הישראלי למוסדות הרשות הפלסטינית ולאזרחיה. פגישות קבועות עם לובשי מדים, פקידים גבוהים ושרים ישראלים הן חלק מהמנדט שלו.


מבין השאלות שהכינה עמירה, בתגובה לפנייה על-פי חוק חופש המידע, לעורכת הדין עדי לוסטיגמן, לשכת מתאם הפעולות בשטחים מסרה בדצמבר 2020 שמאז שנת 2000 הצד הפלסטיני לא דרש את חידוש עבודתה של הוועדה המשותפת להחזרת מעמד התושבות למי שישראל שללה אותו ממנו מ–1967 ואילך. האם זה נכון? אם כן - למה? אם לא - מתי דרשתם את חידוש עבודתה של ועדה זו? האם דרישה זו נעשתה בכתב או בעל פה? האם הישראלים ענו בכתב או בעל פה?
Kommentarer


bottom of page