top of page

זינוק בבקשות תושבי מזרח ירושלים לקבלת אזרחות, ירידה בשיעור האישורים


ניר חסון, הארץ


בשנת 2016 הוגשו 1,081 בקשות לקבלת אזרחות ישראלית מפלסטינים ממזרח ירושלים — מספר הבקשות הגבוה ביותר מאז תחילת שנות התשעים. עם זאת, מספר המסיימים את התהליך נמצא מאז שנת 2014 בירידה. תושבים פלסטינים ועורכי דין העוסקים בעניין טוענים כי משרד הפנים שינה את המדיניות שלו ומקשה מאוד על תושבי מזרח ירושלים לקבל אזרחות ישראלית.

לפני כשנתיים התווסף סעיף לנוהל ההתאזרחות, ולפיו גם על קטינים המבקשים אזרחות לוותר על האזרחות הזרה שלהם. כך, למשל, שבעת בני משפחת אבו רמילה שהגישו את הטפסים לקבלת אזרחות כבר לפני שלוש שנים, קיבלו כולם סירוב רק משום שאחד מבני המשפחה, קטין בן 17, נולד בארה"ב ויש לו אזרחות אמריקאית. לאחרונה הגישה עו"ד עדי לוסטיגמן עתירה לבג"ץ בשמם של בני המשפחה, לבטל את הדרישה הזו בחוק. לעתים מסורבת הבקשה בשל כישלון בבחינה בעברית. לוסטיגמן מוחה נגד הדרישה למבחן ידע בעברית: "זה דבר מטורף, ערבית היא שפה רשמית בישראל. למה פלסטינים ירושלמים צריכים לדעת עברית?".


bottom of page