top of page

נמחקה העתירה נגד עיריית כפר סבא על הסרת שלט נגד גזענות בביה"ח מאיר


לי ירון, הארץ


בתיווך בית המשפט הוחלט כי הנהלת בית החולים תיפגש עם ארגונים חברתיים בדרכים למניעת הפרדה בין יהודיות וערביות במוסד הרפואי. השופט: ההחלטה להסיר את השלט היתה סבירה.


bottom of page