top of page

הארכה נוספת של הוראת השעה האוסרת על איחוד משפחות עם פלסטינים בישראל


עו"ד לוסטיגמן שהשתתפה בדיוני הוועדה האחראית ומטפלת בבקשות רבות בנושא זה התראיינה על כך בהרחבה.


לצפייה בכתבה המלאה

bottom of page