top of page

בית הדין קיבל במלואו ערר של משרדנו וקבע כי אין להחיל על אחים שאינם רשומים בשטחים את חוק הוראת השעה


אנו שמחים לשתף בפסק דין שקיבלנו שבוע שעבר מבית הדין לעררים, שמתייחס להגדרת תושב שטחים כפי שהיא מופיעה בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשפ"ב – 2022 (להלן: חוק הוראת השעה).


חוק הוראת השעה מחריג תושבי שטחים מהליכי הסדרת המעמד הרגילים, ומגביל את האפשרות של אוכלוסיה זו לרכוש מעמד בישראל.

סעיף 2 לחוק הוראת השעה מגדיר תושב שטחים:

מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, וכן מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור, ולמעט תושב יישוב ישראלי באזור.

במקרים בהם מבקשי מעמד רשומים בשטחים, אין ויכוח כי חוק הוראת השעה חל עליהם. שאלה עולה כאשר מבקשי מעמד אינם רשומים בשטחים אך רשות האוכלוסין חושדת כי הם מתגוררים או התגוררו בעבר בשטחים, וכי הם מקיימים זיקות לשטחים.


ביום 8.2.23 ניתן פסק דין בערר 3298-22 עיכה נ' משרד הפנים, אשר קיבל את טענות העוררים כי הם אינם תושבי שטחים, ואף אם התגוררו בעבר בשטחים – זיקותיהם לשטחים התנתקו ואין להחיל את החוק בעניינם.


באותו עניין דובר בשני צעירים חסרי מעמד בעולם, אשר הוריהם, תושבי ירושלים המזרחית, לא הסדירו את מעמדם בקטינותם. ב"כ הקודם של האחים הגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים בהליך הכפוף לחוק הוראת השעה במסגרתו ניתן להם רשיון ישיבה מסוג ב/1.

בשנת 2020 הגישו עו"ד עדי לוסטיגמן ועו"ד הגר שחטר ממשרדנו בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים תחת חוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952, במסגרתה נטען כי מאחר שהאחים אינם מתגוררים בשטחים ואינם רשומים בשטחים אין להחיל עליהם את חוק הוראת השעה ולהגביל את יכולתם לרכוש מעמד קבוע בישראל.


בית הדין, כאמור, קיבל את הערר במלואו, והורה לרשות האוכלוסין לבחון את הבקשה למעמד תחת הדין הכללי, ולא להחיל על האחים את חוק הוראת השעה.

נקבע שהעובדה שהמבקשים הגישו בעבר בקשה בהתאם לחוק הוראת השעה, אשר אושרה, לא מונעת את התפוגגות זיקתם לשטחים ולא יכולה להיות להם לרועץ.

כמו כן, בית הדין מתייחס לפסיקות בית המשפט המחוזי, רובן תומכות בקביעה כי ניתוק זיקות מהשטחים מפוגג את תחולת חוק הוראת השעה על המבקש, ואחת קובעת אחרת, ומבהיר כי אכן יש לראות בתושבות שטחים המבוססת על מגורים כזו היכולה לפוג עם ניתוק זיקות.


אנחנו מאד שמחות מההתפתחות המדוברת ומקוות שזו תוביל לכך שהאחים העוררים ירכשו מעמד קבוע בהקדם.


Comments


bottom of page